Zmluvy

Verejné oznamy
Povinné zverejnenie dokumentov
pdf Pozvánka Deň dôchodcov 2017
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Zmluva č. 119 054 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
pdf Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 010/4.5/2011 - Rekultivácia skládky TKO v obci Kyselica - zverejnené dňa 21.3.2011
pdf Predmet podpory ŽoZP č. 2 - zverejnené 21.3.2011
PDF Zmluva o dielo na zhotovenie stavby - dátum zverejnenie 02.05.2011
pdf Zmluva o vykonanej audítorskej činnosti
pdf Rozhodnutie o zmene projektu č. 086/4.5/2011 - Rekultivácia skládky TKO v obci Kyselica - zverejnené 24.8.2011
pdf Predmet podpory ŽoZP č. 3 -Rekultivácia skládky TKO v obci Kyselica- zverejnený 24.8.2011
PDF Dodatokč. 2 k Zmluve o poskytovaní podnikateľského poradenstva - dátum zverejnenia 20.9.2011
PDF Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve číslo 01.08.2009 -stavebný dozor - dátum zverejnenia 20.9.2011
PDF Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo - stavebné práce - dátum zverejnenia 20.9.2011
pdf Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 103/4.5/2011 - Rekultivácia skládky TKO v obci Kyselica - zverejnené dňa 14.10.2011
pdf Predmet podpory ŽoZP č. 4 - zverejnené 14.10.2011
jpeg Dodatok č. 7 k Zmluve č. 119054 -TKO
jpeg Dodatok č. 7
jpeg Dodatok č. 7
docx Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
docx Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodku sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
pdf Zmluva č. CEZ: UV SR 810/2015
pdf Poistná zmluva - rekultivácia TKO
pdf Návrh zmluvy - Envi-Pak, a.s.
pdf Zmluva o dielo zverejnené dňa 03.09.2015
pdf Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súvisiacich s verejným obstarávaním
docx Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním
pdf Marius Pedersen - Dodatok č. 1/2016 k zmluve
pdf Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP č. 3170090
pdf Zmluva č. 26553 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
pdf Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 Eur
pdf Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hosp.
pdf Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
pdf Zmluva č. 9 OSP 2017 o poskyt účelovej dot.
pdf Zmluva č.5 o poskytnutí účelovej dotácie
pdf Zmuva súvisiaca s výzvou PPA 7.2
pdf Zmluva súvisiaca s Výzvou PPA 7.2
pdf Zmluva súvisiaca s výzvou PPA 7.2
pdf Zmluva súvisiaca s výzvou PPA 7.2
pdf Zmluva súvisiaca s výzvou PPA 7.2
pdf Zmluva súvisiaca s výzvou PPA 7.2
pdf Zmluva súvisiaca s výzvou PPA 7.2
pdf Zmluva o dielo s názvom "Prístrešok pri obecnom úrade Kyselica"
pdf Zmluva o nájme TECHNO-LINE, s r.o.
pdf Nájomná zmluva Gulázsi....
pdf Nájom. zmluva Komposesorát
pdf Zmluva o dielo č. EF 03/2017
pdf Zmluva o dielo -Techno-Line spol. s r.o.
jpg Zmluva č.021-1-K∕2018 str. 1
jpg Zmluva č.021-1-K∕2018 str. 2
jpg Zmluva č.2-SZ DS-18∕2018 o poskytnutí účelovej dotácie str. 1
jpg Zmluva č.2-SZ DS-18∕2018 o poskytnutí účelovej dotácie str. 2
pdf Zmluva Futura – Prístrešok
pdf Zmluva dodatok Futura – Prístrešok
pdf Zmluva MNA – Prístrešok
pdf Zmluva dodatok MNA – Prístrešok
pdf Kúpna zmluva 25.1.2019
pdf Zmluva č. PHZ/OPK1/2018/002972
pdf Zmluva o dielo TOMRASTAV